OPMAAK VAN EEN BEHEERSPLAN
Servicepro
8372 Hobscheid Luxembourg
il y a 3j
source : Student.be

Company description

Société de promotion immobilier

Job description

Ik zoek iemand om voor mij een BEHEERSPLAN te creëren voor een pand in Brugge.

1. Identificatie

Dit omvat een afbakening (perimeter) van het goed waarvoor je het beheersplan opmaakt. Concreet doe je dit door een aanduiding op een kadasterkaart7.

In dit hoofdstuk vermeld je ook voor welke beschermde objecten / sites je het beheersplan opmaakt met vermelding van het type bescherming, de naam van het goed, de datum van de bescherming en het volledige adres.

Als het om een na de bescherming - verplaatst object gaat, vermeld je hier kort de historiek. Het agentschap levert de informatie aan over de geleverde toelatingen en adviezen.

Geef hier de gegevens van de eigenaar en (indien van toepassing) ook van de huurder, erfpachthouder, gebruiker, ..., opdrachtgever en ontwerper weer.

Voor omvangrijke sites is een nominatieve opsomming van alle zakelijkrechthouders niet nodig.

Als meerdere eigenaars / gebruikers betrokken zijn bij het beheersplan vermeld je hier beknopt hoe de participatie en communicatie zijn verlopen

2. Historische nota9

In de historische nota geef je de historische evolutie en de verschillende fasen van de ontwikkeling van het goed.

Je vat de beschikbare informatie over de historiek van het betreffende goed10 samen en geeft deze weer met correcte bronvermelding.

Als ondergrondse resten rechtstreeks verband houden met de erfgoedwaarden, neem je dit ook duidelijk mee in dit hoofdstuk.

Als er onvoldoende relevant materiaal voor het beheer van het goed beschikbaar is, kan archief- en literatuuronderzoek of archeologisch vooronderzoek bijkomende informatie opleveren.

Dit kan je beperkt houden. Uitgebreid onderzoek dat geen verband heeft met de te nemen beheersmaatregelen (zoals eigendoms- of bewonersgeschiedenis) is niet nodig.

Dit hoofdstuk kan je in de meeste gevallen beperken tot 2 à 5 pagina’s (excl. beeldmateriaal). Als er meer informatie beschikbaar is, selecteer je de relevante zaken eruit.

3. Inventarisatie huidige toestand11en toestandsrapport

In dit hoofdstuk geef je eerst een algemene beschrijving van het goed. Daarna beschrijf en illustreer je de verschillende erfgoedelementen met foto’s.

Je duidt op een plan aan waar de foto’s genomen zijn. Uit de beschrijving en de foto’s moet de toestand van de erfgoedelementen afleesbaar zijn.

Je geeft ook de knelpunten en de positieve punten in het beheer van de erfgoedelementen weer. Een inventaris van bestaande recente verstoringen van het bodemarchief (citernes, stookolietanks, .

 • kan belangrijk zijn bij een goed met archeologische erfgoedwaarde.
 • Bestaande opmetingsplannen volstaan; nieuwe opmetingen zijn niet noodzakelijk. Als geen opmetingsplan voorhanden is, kan je werken met een luchtfoto, kadasterplan of schematisch grondplan in combinatie met een fotoreportage.

  Eventuele cultuurgoederen12 neem je op in de inventaris van de erfgoedelementen. Voor elk roerend goed dat je als cultuurgoed beschouwt, geef je een motivering.

  Hiervoor gebruik je de fiche die op de website van het agentschap13 ter beschikking staat. Enkel voor de goederen die het agentschap als cultuurgoed aanvaardt, is het nodig om de fiche aan het beheersplan toe te voegen.

  Het is dus belangrijk om de cultuurgoederen met de consulent te bespreken voor je het beheersplan ter goedkeuring indient.

  Cultuurgoederen die uitdrukkelijk vermeld zijn in het beschermingsbesluit, moeten deze procedure niet doorlopen.

  4. Erfgoedwaarden14 of Erfgoedwaarden en Uitzonderlijke Universele Waarde in het geval het goed erkend is als werelderfgoed (zie hoofdstuk 3)

  Het beschermingsbesluit en het bijhorend inhoudelijk dossier vormen de bron van informatie voor dit hoofdstuk. Je koppelt de erfgoedelementen en -kenmerken aan de erfgoedwaarde(n) die bij de bescherming werd(en) geïdentificeerd.

  Als het gaat om minder recente beschermingsbesluiten, is het belangrijk om de erfgoedwaarde(n) naar de huidige regelgeving te vertalen15.

  Dit gebeurt in samenspraak met het agentschap. Het is niet de bedoeling om bijkomende of andere waarden te expliciteren.

  In geval van een erfgoedlandschap kan je terugvallen op de waarden beschreven bij de vaststelling van het landschapsatlasrelict.

  Indien er cultuurgoederen aanwezig zijn (en deze zijn niet uitdrukkelijk vermeld in het beschermingsbesluit), is het van belang om deze te koppelen aan de erfgoedwaarden vermeld in het beschermingsbesluit.

  5. BELANGRIJK : Beheersvisie en doelstellingen16

  In de visie geef je weer welke richting je voor de komende 24 jaar uit wil met het onroerend erfgoed. Dit doe je op basis van de historische nota, de inventarisatie van erfgoedelementen en de eraan gekoppelde erfgoedwaarden uit de vorige hoofdstukken.

  De beheersdoelstellingen geven weer welke toestand (incl. gebruik) je wil bereiken en op welke manier. Hiervoor moet je het beschermingsbesluit en het inhoudelijk raadplegen.

  Daarbij stem je de doelstellingen die nodig zijn voor het behoud, verbetering of herstel van de erfgoedelementen en -kenmerken af met die voor de waardering en de herbestemming.

  Dat kan ook gaan over het stroomlijnen met andere beleidsdoelstellingen of regelgevingen (bv. landbouw). De toegankelijkheid en een publieksgerichte actieve werking vermeld je expliciet in het beheersplan als het gaat over open erfgoed 17 .

  In dat geval moet de volgende informatie in het beheersplan opgenomen zijn :

 • Voorstel van open erfgoed binnen de perimeter van het opgestelde beheersplan met aanduiding op kaart (en vermelding van de objecten die uitgesloten zijn van de erkenning als open erfgoed).
 • Als de afbakening van het open erfgoed verschilt van de afbakening van het beheersplan, dan moet je dit te motiveren.

 • Een duidelijke omschrijving per criterium hoe je invulling geeft aan de voorwaarden rond open erfgoed, zoals omschreven in het uitvoeringsbesluit, of een verwijzing naar de brief waarin we je de erkenning als open erfgoed meedeelden.
 • De inspiratienota rond Open Erfgoed kan je hierbij gebruiken als hulp om dit te beantwoorden.

 • Desgevallend een motivatie waarom je van de openstellingsvoorwaarden van het uitvoeringsbesluit afwijkt.
 • Een lijst van voorziene ontsluitingswerken.
 • Als je de locatie nog tot open erfgoed wil ontwikkelen, vermeld je dit in het ontwikkelingstraject voor een erkenning.
 • Het beheersplan vermeldt dan ook de ingrepen die je voorziet voor de verbeterde inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het goed.

  Erfgoed dat door zijn aard geen economisch nut heeft (ZEN-erfgoed), kan je als dusdanig vermelden in dit hoofdstuk van het beheersplan.18

  Vooraleer je het beheersplan formeel ter goedkeuring indient, moet het agentschap de vraag tot erkenning als open erfgoed en / of ZEN-erfgoed en / of cultuurgoed eerst onderzoeken.

  Neem hiervoor contact op met de erfgoedconsulent.

  Bij grote(re) erfgoedsites kan je een synthese van dit hoofdstuk toevoegen die een planmatige weergave is van de vooropgestelde toekomstvisie en de hiermee samenhangende beheersdoelstellingen.

  Dit plan werk je concreet uit en verantwoord je in het volgende hoofdstuk. Het is belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds doelstellingen en anderzijds maatregelen (zie voorbeeld achteraan).

  6. BELANGRIJK : Maatregelen19

  Dit hoofdstuk bevat concrete instandhoudings-, onderhouds- en / of restauratiewerken en andere beheersmaatregelen die noodzakelijk zijn om de beoogde beheersdoelstellingen te bereiken.

  Ook archeologisch vooronderzoek en / of archeologische opgravingen kunnen noodzakelijk zijn om de beoogde beheersdoelstellingen te bereiken.

  De beheersmaatregelen formuleren het concrete beheer in termen van wat / hoe / wanneer zowel voor de volledige perimeter van het beheersplan als voor de afzonderlijke erfgoedelementen.

  De voorgestelde beheersmaatregelen beschrijf je met een mogelijke fasering (éénmalige en terugkerende

  maatregelen met vaste cyclus), rekening houdend met de budgettaire haalbaarheid, de uitvoeringstermijn en de noodzakelijke instandhoudingswerken.

  Hou er rekening mee dat voor de beheersmaatregelen van een aantal types beschermd erfgoed het agentschap slechts een erfgoedpremie kan toekennen als je ze vermeldt in een goedgekeurd beheersplan.

  20 De maatregelen moet je niet tot op detailniveau beschrijven. Let op : een vermelding in het beheersplan geeft niet automatisch recht op een erfgoedpremie : de geldende regelgeving bepaalt of en in welke mate bepaalde maatregelen betoelaagbaar zijn!21

  In dit hoofdstuk geef je ook aan welke werken in aanmerking komen voor een vrijstelling van de toelatingsplicht.22 Dan is het wel van belang om deze voldoende gedetailleerd te omschrijven, aangevuld met een beschrijving van de uitvoeringstechniek en het te gebruiken materiaal.

  Daarnaast kan dit hoofdstuk ook een voorstel voor lijst van werken aan bomen en struiken bevatten waarvoor men alsnog een toelating nodig heeft.23

  Je lijst de maatregelen op in de vorm van een tabel. Je geeft aan wanneer je ze zal uitvoeren. Je doet dit door weer te geven in welk jaar of om de hoeveel jaar je ze zal uitvoeren, of binnen welke termijn : korte, middellange of lange, je ze zal uitvoeren.

  Deze tabel gebruik je ook voor de opvolging en de evaluatie van het beheersplan (hoofdstuk 7). De tabel mag daarom ook niet-toelatingsplichtige werken bevatten : je vermeldt dan niet van toepassing in de kolom over de toelatingsplicht.

  7. Opvolging en evaluatie24

  Om de 6 jaar moet je rapporteren over de realisatie van de beheersdoelstellingen uit hoofdstuk 5, en over de uitvoering van de maatregelen en werkzaamheden uit hoofdstuk 6.

  Dit doe je met een onderhoudslogboek.

  Het onderhoudslogboek bevat :

  een actueel toestandsrapport zoals in hoofdstuk 3

  een overzicht van de (preventieve) maatregelen en werkzaamheden die je de voorbije 6 jaar

  uitgevoerd hebt, gekoppeld aan de lijst van maatregelen uit hoofdstuk 6.

  In dit overzicht vermeld je :

  de datum waarop je ze uitvoerde

  een korte samenvatting van de ingrepen : welk probleem pakte je aan?

  een verwijzing naar de maatregel in het beheersplan

  indien van toepassing : de uitvoerder en de factuur

  foto’s van de werken voor en na

  Daarnaast geef je ook aan of deze ingrepen volstaan om de vooropgestelde visie te realiseren, dan wel of een bijsturing van de maatregelen en werkzaamheden of de visie nodig is.

  Als de site is erkend als open erfgoed, rapporteer je in het onderhoudslogboek ook over de invulling van de openstellingsvoorwaarden.

  Je neemt hiertoe indicatoren op die specifiek inspelen op de erkenningsvoorwaarden voor open erfgoed.

  8. Extra bijlagen

  Het beheersplan moet de volgende samenvattende tabel bevatten die (indien van toepassing) aangeeft waar welke informatie terug te vinden is : in het hoofddocument ofwel als bijlage in hoofdstuk 8 indien niet in het hoofddocument vermeld.

  Searched Profile

  Ik ben op zoek naar een architectuurstudent die onderzoek kan doen in het archief en de bibliotheek

  We offer

  we onderhandelen over een vast bedrag

  Signaler cette offre d'emploi
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Postuler
  Mon email
  En cliquant sur « Continuer », je consens au traitement de mes données et à recevoir des alertes email, tel que détaillé dans la Politique de confidentialité de neuvoo. Je peux retirer mon consentement ou me désinscrire à tout moment.
  Continuer
  Formulaire de candidature